GDPR

 
 
 • clanek img

  Prohlášení o ochraně osobních údajů

   

  PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“

   

  I.           Správce osobních údajů

  Správcem osobních údajů je:

  Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

  Galašova 1746, 753 01 Hranice

  IČ: 60782196

  (dále jen „Správce“).

  Správce je provozovatelem Domu dětí a mládeže ve smyslu vyhlášky č. 74/2005 SB., o zájmovém vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

  Kontaktní údaje na správce:

  -          telefon:     606 606 280

  -          e-mail:       reditelka@ddm.hranet.cz

   

  II.         Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

  a) Osobní údaje subjektů navštěvující Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace (dále jen DDM) jsou zpracovávány pro účely

  -          vedení evidence návštěvníků DDM pro poskytování svých služeb

  -          úhrady poskytnutých služeb,

  -          vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření dle předpisů upravujících daně a účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  b) Osobní údaje smluvních dodavatelů jsou zpracovávány pro účely

  -          zajištění řádného splnění závazkového vztahu (smlouvy)

  -          zajištění komunikace se smluvními partnery

  -          vedení evidence smluv

  c) Osobní údaje zaměstnanců Správce jsou zpracovávány pro účely

  -          vedení personálních spisů zaměstnanců a plnění pracovněprávních povinností

  o   např. provádění mzdového účetnictví zaměstnanců, splnění tzv. ohlašovací povinnosti zaměstnavatele podle zákona o veřejném zdravotním pojištění apod.

   

  III.       Právní základ zpracování osobních údajů

  Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. a) je

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, a to smlouvy o poskytování služeb DDDM, na jejímž základě jsou uživatelům DDM poskytovány služby

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněným zájmem Správce, aby zpracovával jen nezbytné osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresu bydliště a telefon nebo e-mail na uživatele DDM (popř. rodiče), a to pro účely zajištění kontaktu s uživateli DDM a pro zajištění řádné organizace provozování DDM (platby a odhlášení žáků/dětí).

   

  Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. b) je

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to smlouvy, na jejímž podkladě dochází k poskytování dodavatelských služeb

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

   

                       Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. c) je

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. zákon č. 262/200ž SB., zákoník práce, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr

   

  IV.       Příjemci osobních údajů

  Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě subjektů osobních údajů být orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, nebo zřizovatel Správce za účely kontroly hospodaření s finančními prostředky.

  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také dalším příjemci, a to v souvislosti se zajištěním organizačního chodu Správce – např. správce IT může v rámci výkonu svých servisních zásahů přistupovat do databází uložených na PC stanicích Správce. Správce využívá nebo může v budoucnu využívat služeb osoby vykonávající činnost zpracování účetnictví. V takovém případě je příjemcem osobních údajů také tato osoba, provádějící účetní služeb a případně též mzdové účetnictví.

         Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

   

  V.         Doba zpracování osobních údajů nebo kritéria určení

  Osobní údaje návštěvníků DDM jsou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem Správce a právními předpisy – zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích – případně po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, nejdéle však po dobu docházky do DDM.

  Osobní údaje zaměstnanců obsažené v personálních spisech a dokumentaci související jsou zpracovávány po dobu stanovenou pracovněprávními předpisy a předpisy související – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – např. evidenční listy důchodového pojištění se archivují po dobu 50 let.

  Osobní údaje smluvních partnerů se archivují po dobu, kdy mohou být listinné nosiče obsahující takové osobní údaje předmětem kontroly účetních dokladů ze strany orgánů veřejné moci.

   

  VI.       Práva subjektu údajů

  Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:

  -          Právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);

  -          právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);

  -          právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

  -          právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR

  o   obsahem práva je povinnost Správce osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí nadále zpracovávat s výjimkou jejich uložení;

  -          právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

  o   právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které jsou zpracovávány k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), nelze vymazat;

  -          právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

  o   Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

  -          Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

  o   v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  -          právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

   

  VII.     Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

  Zpracování osobních údajů návštěvníků DDM pro účely poskytování služeb (detailně viz výše) je smluvním a zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci řádně poskytovat naše služby.

  Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro účely plnění pracovněprávních povinností je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Správce nebude moci plnit své závazky z pracovní smlouvy a dále plnit své povinnosti zaměstnavatele.

   

  V Hranicích, dne 25. 5. 2018

  <p style='\"text-align:' center;\"="">
  publikováno 03. 01. 2019     sekce: GDPR     autor: Radka Pavelková
   
 • clanek img

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

  Správce Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").
  Funkci pověřence pro ochranu osobních údajú pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., 
  IČ: 04223748
  Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph. D., MBA

  Kontaktními údaji pověřence jsou:
  1. ID datové schránky 5b36car
  2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
  4. e-mail: poverenec@ gdprdoskol.cz


   

   

   

  publikováno 24. 05. 2018     sekce: GDPR     autor: Radka Pavelková